Căutare
Ro I En      
 
 
       

 
Bine aţi venit pe site-ul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud!
În acest site puteţi accesa informaţii, noutăţi cu privire la activitatea Centrului de promovare a valorilor culturale din Judeţul Bistriţa-Năsăud, din domeniul literaturii, folclorului, a muzicii culte cât şi din domeniul artelor vizuale.ANUNŢ

Centrul Judeţean Pentru Cultură Bistriţa - Năsăud cu sediul în Bistriţa, str. General Grigore Bălan, nr. 11, organizează în data de 01 august 2018, concurs pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacantă din cadrul instituției.

Condiţii generale:
Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii, conform art.3 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Funcții contractuale de conducere:

1. Contabil Șef, gradul II

Condiții specifice:
• studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice
• studii de masterat sau postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
• documente care atestă absolvirea de cursuri/ specializări/ perfecţionări;
• experiență în domeniul studiilor necesare ocupării postului: minim 9 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv până în data de 21 iulie 2018, ora 16,00 la Registratura Centrului Judeţean Pentru Cultură Bistriţa - Năsăud situat în Bistriţa, str. General Grigore Bălan, nr. 11 şi vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
g) curriculum vitae.

Copiile de pe actele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Etapele Concursului
1. Selecţia dosarelor va avea loc în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de concurs, iar rezultatele selecţiei se afişează în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului selectării dosarelor.
2. Proba scrisă se va desfăşura în data de 01 august 2018, ora 10, iar rezultatele se afişează în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
3. Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise iar rezultatele se afişează în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
4. Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului etapei contestate.
5. Rezultatele contestaţiilor se afişează imediat după soluţionare, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora.
6. Rezultatele finale ale concursului se afişează în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării concursului şi a contestaţiilor dacă este cazul.
Rezultatele fiecărei etape de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor se afişează la afişierul de la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud şi pe site-ul instituţiei “www.cjcbn.ro”.

BIBLIOGRAFIE
STABILITĂ PENTRU FUNCȚIILE CONTRACTUALE DE CONDUCERE:
- Contabil Șef
1. Legea 82/24.12.1991 – Legea Contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
2. Legea Nr.500/2002 privind finanțele publice
3. Legea Nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificarile ulterioare
4. Ord. 2634/2015 – privind documentele financiar contabile
5. OUG nr.146/2002-republicată- privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
6. Legea Nr.98/2016 privind achizitiile publice
7. Legea Nr.53/2003 –Codul muncii republicat cu modificarile ulterioare
8. Legea 227/2015 –Codul fiscal actualizat
9. Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare
10. Ordinul MFP 2021/2013-actualizat- pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr 1917/2005
11. OG 119/1999 – republicată-Privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventive
12. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice 
13. Ord.923/2014-republicat- pentru aprobarea NM generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoară activitate de control financiar preventiv.
14. OSGG Nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului Controlului Intern Managerial al Entităților Publice
15. Legea Nr.153- Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
16. Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
17. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordul-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
18. Ordonanța de urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
19. Ordinul Ministrului Finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind Organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
20. OMFPnr. 217/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din  procedura de functionare a sistemului  național de raportare Forexebug;
21.ORDIN Nr.1026 /2017 privind modificarea si complectarea OMFP nr. 217/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din  procedura de funcționare a sistemului  național de raportare Forexebug;
22. LEGE Nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
23. Regulamentul de Organizare și funcționare al Centrului Județean Pentru Cultură Bistrița-Năsăud
24. Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
25. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
26. Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare.
              La concurs puteti avea asupra DVS. Planul de conturi 

CANDIDAŢII VOR AVEA ÎN VEDERE LA STUDIEREA ACTELOR NORMATIVE DIN BIBLIOGRAFIE INCLUSIV REPUBLICĂRILE, MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ACESTORA.

Atribuţiile principale prevăzute în fişa postului pentru
Contabilul Șef,
1.
• conduce activitatea Departamentului economico-financiar şi administrativ al Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud;
• asigură întocmirea lucrărilor de planificare financiară, potrivit dispoziţiilor legale;
• organizează şi conduce activitatea contabilă, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991 republicată;
• răspunde de organizarea evidenţei contabile a mijloacelor bugetare;
• angajează Centrul Judeţean pt Cultura Bistriţa-Năsăud, prin semnătură, alături de ordonatorul principal de credite, în toate operaţiile patrimoniale;
• îndeplineşte, pe baza delegării primite din partea ordonatorului principal de credite, toate atribuţiile acestuia prevăzute de lege;
• organizează controlul financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv;
• asigură întocmirea şi transmiterea la Ministerul Finanţelor Publice a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, precum şi a celorlalte situaţii financiar- contabile solicitate;
• răspunde de organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, în condiţiile legii;
• răspunde de organizarea evidenţei cantitativ-valorice a bunurilor materiale, a obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe aflate în patrimoniul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud;
• stabileşte măsuri pentru elaborarea şi fundamentarea temelor de proiectare pentru lucrările de reparaţii curente şi capitale ale sediilor şi organizează ţinerea evidenţei tuturor imobilelor din administrarea Centrului Judeţean pt Cultura Bistriţa-Năsăud;
• asigură efectuarea plăţii integrale şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului Centrului Judeţean pt Cultura Bistriţa-Năsăud;
• întocmeşte fişele de evaluare anuală a personalului din subordine; se preocupă de pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului din cadrul departamentului, luând măsurile care se impun;
2.
• efectuează analize economice şi face propuneri în vederea fundamentării şi elaborării proiectului bugetului anual de venituri şi cheltuieli;
• efectuează analize economice şi face propuneri în vederea fundamentării şi elaborării rectificărilor bugetului de venituri şi cheltuieli;
• asigură, în condiţiile legii, modificările în alocaţiile bugetare aprobate, prin utilizarea virărilor de credite;
• fundamentează şi întocmeşte lunar cererea de deschidere de credite bugetare;
• întocmeşte lucrările de planificare financiară, potrivit metodologiei stabilite de Ministerul Finanţelor Publice şi prevederilor legale în vigoare;
• întocmeşte bilanţul contabil propriu, contul de execuţie şi detalierea cheltuielilor în structura clasificaţiei bugetare, precum şi toate situaţiile anexe la situaţiile financiare trimestriale şi anuale;
• urmăreşte execuţia şi decontarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii, pe baza situaţiilor de lucrări prezentate de constructori;
• asigură virarea la termen şi în cuantumul prevăzut de lege a sumelor ce constituie obligaţii faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor sociale de sănătate, precum şi a obligaţiilor faţă de alte persoane juridice sau fizice; întocmeşte şi trimite situaţiile lunare specifice, pentru certificarea acestor obligaţii;
• organizează şi efectuează operaţiunile contabile privind evidenţa patrimoniului, activitatea de administrare şi inventariere a acestuia;
• analizează şi avizează propunerile privind scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe şi clasarea sau declasarea celorlalte dotări şi materiale, conform propunerilor făcute de cei în drept;
• răspunde de organizarea evidenţei contabile a mijloacelor bugetare;
• organizează evidenţa cantitativ-valorică a bunurilor materiale, a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe aflate în patrimoniul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud şi realizează inventarierea acestora, în condiţiile legii;
• transmite Direcţiei Generale de Statistică a Municipiului Bistrita situaţii statistice privind indicatorii economici realizaţi;
• acordă viza de control financiar preventiv propriu;
• colaborează cu Ministerul Finanţelor Publice privind schimbul permanent de date şi informaţii asupra activităţii serviciului;
• întocmeşte situaţiile solicitate de către organele de control financiar;
• avizează planul anual de achiziţii, pe baza propunerilor formulate de secţii, servicii, birouri şi servicii teritoriale;
• asigură respectarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică;

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Financiar contabilitate, resurse umane, administrative din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, din Mun. Bistriţa, str. General Grigore Bălan, nr.11, telefon 0263-212023, fax 0263-232571, e-mail: cjcbistrita@yahoo.com”


MANAGER,
Dr. Gavrilă Țărmure
 
Prima pagină I Despre noi I Domenii de activitate I Harta site I Contact
© Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud 2012