Căutare
Ro I En      
 
 
       

 
Bine aţi venit pe site-ul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud!
În acest site puteţi accesa informaţii, noutăţi cu privire la activitatea Centrului de promovare a valorilor culturale din Judeţul Bistriţa-Năsăud, din domeniul literaturii, folclorului, a muzicii culte cât şi din domeniul artelor vizuale.ANUNŢ

Centrul Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, cu sediul în Bistriţa, str. General Grigore Bălan nr.11, tel. 0263-211023, fax 0263-232571, amână organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale vacante de execuție, Coregraf treapta III – studii medii, pe perioada nedeterminată,
până în data de 17.12.2018 , ora 10, la sediul instituţiei.

Condiţiile generale, condițiile specifice, bibliografia și etapele concursului rămân cele anunțate anterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ din cadrul Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, situat în Municipiul Bistrița, str.General Grigore Bălan nr. 11, telefon 0263-211023, fax 0263-232571, e-mail: cjcbistrita@yahoo.com.
MANAGER
Dr. Gavrilă Ţărmure

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNŢ
privind rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la
concursul ce se va organiza la data de 10 decembrie 2018 pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere
de contabil-șef, gradul II și a funcției contractuale de execuție de economist, gradul II, S la Serviciul Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-NăsăudAvând în vedere prevederile art.19 alin.(2) şi art.20 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere:
I. Pentru funcția contractuală de conducere de contabil-șef gradul II
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia Structura din cadrul instituției Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. URZICĂ PATRICIA-IULIA Contabil-șef
gradul II Serviciul Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ ADMIS -
II. Pentru funcția contractuală de execuție de economist, gradul II, S la Serviciul Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia Structura din cadrul instituției Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. MARIAN PETRUȚA-SIMONA Economist, gradul II Serviciul Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ RESPINS Nu îndeplinește condițiile de vechime în specialitatea studiilor cf.art.3 lit.f) din Anexa la HG nr.286 /2011
2. ILIEȘIU ANCA-ZAMFIRA- VERONICA Economist, gradul II Serviciul Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ ADMIS -
3. IUGA ADRIANA-IOANA Economist, gradul II Serviciul Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ ADMIS -
4. POP ELENA Economist, gradul II Serviciul Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ ADMIS* -
5. CRISTUREAN CORINA-DOINA-PAULA Economist, gradul II Serviciul Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ ADMIS* -
6. SUCIU MARIA-ALINA Economist, gradul II Serviciul Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ ADMIS -

Candidații declarați admiși vor susţine proba scrisă în data de 10.12.2018 - ora 10.00 la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud.
Candidații nemulțumiți pot depune contestație, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor sub sancțiunea decăderii din acest drept, la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, situat în Mun. Bistrița, str. Gen.Grigore Bălan nr.11.
* Candidații care au depus la dosar Declarația pe propria răspundere că nu au antecedente penale, au obligația, de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Verificarea candidaților se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii.
Rezultatul selecţiei dosarelor se afişează la afişierul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud de către secretarul comisiei de concurs şi se postează pe site-ul instituţiei www.cjcbn.ro.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANUNŢ
privind rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la
concursul ce se va organiza în data de 10 decembrie 2018 pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție de Referent, treapta IA, M la Serviciul Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ din cadrul
Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-NăsăudAvând în vedere prevederile art.19 alin.(2) şi art.20 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere:

I. Pentru funcția contractuală de execuție de Referent, treapta IA, M
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia Structura din cadrul instituției Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1.
PETRI ALEXANDRU CRISTIAN

Referent
treapta IA Serviciul Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ


ADMIS*

Candidații declarați admiși vor susţine proba scrisă în data de 10.12.2018 - ora 10.00 la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud.
Candidații nemulțumiți pot depune contestație, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor sub sancțiunea decăderii din acest drept, la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, situat în Mun. Bistrița, str. Gen.Grigore Bălan nr.11.
* Candidații care au depus la dosar Declarația pe propria răspundere că nu au antecedente penale, au obligația, de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Verificarea candidaților se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii.
Rezultatul selecţiei dosarelor se afişează la afişierul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud de către secretarul comisiei de concurs şi se postează pe site-ul instituţiei www.cjcbn.ro.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNŢ
privind rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la
concursul ce se va organiza în data de 17 decembrie 2018 pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție de Coregraf, treapta III, M la Direcția Artistică de Promovare Cultural-Muzicală și Spectacol Folcloric „Dor Românesc”, Serviciul Coregrafie cadrul
Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-NăsăudAvând în vedere prevederile art.19 alin.(2) şi art.20 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere:

I. Pentru funcția contractuală de execuție de Coregraf, treapta III, M
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia Structura din cadrul instituției Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1.
ROȘUȘ
SÎNZIANA
PAULA

Referent
treapta III
Serviciul Coregrafie

ADMIS

-


Candidații declarați admiși vor susţine proba scrisă în data de 17.12.2018 - ora 10.00 la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud.
Candidații nemulțumiți pot depune contestație, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor sub sancțiunea decăderii din acest drept, la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, situat în Mun. Bistrița, str. Gen.Grigore Bălan nr.11.

Verificarea candidaților se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii.
Rezultatul selecţiei dosarelor se afişează la afişierul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud de către secretarul comisiei de concurs şi se postează pe site-ul instituţiei www.cjcbn.ro.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Centrul Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, cu sediul în Bistriţa, str. General Grigore Bălan nr.11, tel. 0263-211023, fax 0263-232571, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante:
- de conducere, Contabil Șef - pe perioadă nedeterminată
- de execuție, Economist gradul II - studii superioare, Referent treapta IA – studii medii, Coregraf treapta III – studii medii, pe perioada nedeterminată,
în data de 10.12.2018 la sediul instituţiei.

Condiţii generale:
Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii, conform art.3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

I. Funcțiile contractuale de conducere vacante, pentru care se organizează concurs:
1. Contabil Șef, gradul II
Condiții generale: sunt cele prevăzute la art.3 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiții specifice:
- studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice;
- studii de masterat sau postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
- documente care atestă absolvirea de cursuri/ specializări/ perfecţionări;
- experiență în domeniul studiilor necesare ocupării postului: minim 5 ani.

II. Funcțiile contractuale de execuție vacante, pentru care se organizează concurs:

Serviciul Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ
1. Economist, gradul II, studii superioare
Condiții generale: sunt cele prevăzute la art.3 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiții specifice:
- studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor economice;
- documente care atestă absolvirea de cursuri/specializări/perfecționări;
- experiență în domeniul studiilor necesare ocupării postului: 4 ani.
2. Referent, treapta IA, studii medii
Condiții generale: sunt cele prevăzute la art.3 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiții specifice:
- studii medii cu diplomă de absolvire;
- documente care atestă absolvirea de cursuri/specializări/perfecționări in
domeniul IT;
- experiență în domeniul IT 2 ani.

Direcția Artistică de Promovare Cultural-Muzicală și Spectacol Folcloric „Dor Românesc”, Serviciul Coregrafie
3. Coregraf, gradul III, studii medii
Condiții generale: sunt cele prevăzute la art.3 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiții specifice:
- studii medii cu diplomă de absolvire;
- documente care atestă absolvirea de cursuri/specializări/perfecționări
în domeniul coregrafic;
- vechime 2 ani ca dansator intr-un ansamblu de dansuri populare.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv până la data de 16.11.2018, ora 14,00 la Registratura Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, Bistrița, str. General Grigore Bălan nr.11 şi vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
g) curriculum vitae.
Copiile de pe actele solicitate se prezintă legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Etapele concursului:
1. Selecţia dosarelor va avea loc în maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de concurs, iar rezultatele selecţiei se afişează în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului selectării dosarelor.
Contestaţiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului etapei contestate.
2. Probă scrisă, se va desfăşura în data de 10.12.2018, la ora 10,00, iar rezultatele se afişează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
Contestaţiile se pot depune în termen de 2 zile lucrătoare de la data afişării rezultatului etapei contestate.
Se pot prezenta la următoarea probă numai candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba precedentă.
3. Interviul se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probe scrise, la sediul instituției, iar rezultatele se afişează în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
Rezultatele contestaţiilor se afişează imediat după soluţionare, în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora.
Rezultatele finale ale concursului se afişează în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării concursului şi a contestaţiilor dacă este cazul.
Rezultatele fiecărei etape de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor se afişează la sediul instituției din Bistriţa, str. General Grigore Bălan nr. 11 și pe site-ul instituției “cjcbn.ro”.


BIBLIOGRAFIE
stabilită pentru funcțiile contractuale de conduce :

1. Contabil Șef, grad II

1. Legea 82/1991 – Legea Contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare;
3. Ordinul 2634/2015 – privind documentele financiar contabile;
4. Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordinul MFP 2021/2013-actualizat- pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr 1917/2005;
6. OG 119/1999 – republicata-Privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventive;
7. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
8. Ordinul 923/2014-republicat- pentru aprobarea NM generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitate de control financiar preventive;
9. Ordonanța de urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
10. Ordinul Ministrului Finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind Organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
11. Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
12. Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
15. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud publicat pe www.cjcbn.ro.
CANDIDAŢII VOR AVEA ÎN VEDERE LA STUDIEREA ACTELOR NORMATIVE DIN BIBLIOGRAFIE INCLUSIV REPUBLICĂRILE, MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ACESTORA.

Atribuţiile principale prevăzute în fişa postului pentru
Contabilul Șef, grad II
- conduce activitatea Departamentului economico-financiar şi administrativ al Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud;
- asigură întocmirea lucrărilor de planificare financiară, potrivit dispoziţiilor legale;
- organizează şi conduce activitatea contabilă, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991 republicată;
- răspunde de organizarea evidenţei contabile a mijloacelor bugetare;
- angajează Centrul Judeţean pt Cultura Bistriţa-Năsăud, prin semnătură, alături de ordonatorul principal de credite, în toate operaţiile patrimoniale;
- îndeplineşte, pe baza delegării primite din partea ordonatorului principal de credite, toate atribuţiile acestuia prevăzute de lege;
- organizează controlul financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv;
- asigură întocmirea şi transmiterea la Ministerul Finanţelor Publice a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, precum şi a celorlalte situaţii financiar- contabile solicitate;
- răspunde de organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, în condiţiile legii;
- răspunde de organizarea evidenţei cantitativ-valorice a bunurilor materiale, a obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe aflate în patrimoniul Centrul Judeţean pt Cultura Bistriţa-Năsăud;
- stabileşte măsuri pentru elaborarea şi fundamentarea temelor de proiectare pentru lucrările de reparaţii curente şi capitale ale sediilor şi organizează ţinerea evidenţei tuturor imobilelor din administrarea Centrul Judeţean pt Cultura Bistriţa-Năsăud;
- asigură efectuarea plăţii integrale şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului Centrul Judeţean pt Cultura Bistriţa-Năsăud;
- întocmeşte fişele de evaluare anuală a personalului din subordine; se preocupă de pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului din cadrul departamentului, luând măsurile care se impun;
- efectuează analize economice şi face propuneri în vederea fundamentării şi elaborării proiectului bugetului anual de venituri şi cheltuieli;
- efectuează analize economice şi face propuneri în vederea fundamentării şi elaborării rectificărilor bugetului de venituri şi cheltuieli;
- asigură, în condiţiile legii, modificările în alocaţiile bugetare aprobate, prin utilizarea virărilor de credite;
- fundamentează şi întocmeşte lunar cererea de deschidere de credite bugetare;
- întocmeşte lucrările de planificare financiară, potrivit metodologiei stabilite de Ministerul Finanţelor Publice şi prevederilor legale în vigoare;
- întocmeşte bilanţul contabil propriu, contul de execuţie şi detalierea cheltuielilor în structura clasificaţiei bugetare, precum şi toate situaţiile anexe la situaţiile financiare trimestriale şi anuale;
- urmăreşte execuţia şi decontarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii, pe baza situaţiilor de lucrări prezentate de constructori;
- asigură virarea la termen şi în cuantumul prevăzut de lege a sumelor ce constituie obligaţii faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor sociale de sănătate, precum şi a obligaţiilor faţă de alte persoane juridice sau fizice; întocmeşte şi trimite situaţiile lunare specifice, pentru certificarea acestor obligaţii;
- organizează şi efectuează operaţiunile contabile privind evidenţa patrimoniului, activitatea de administrare şi inventariere a acestuia;
- analizează şi avizează propunerile privind scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe şi clasarea sau declasarea celorlalte dotări şi materiale, conform propunerilor făcute de cei în drept;
- răspunde de organizarea evidenţei contabile a mijloacelor bugetare;
- organizează evidenţa cantitativ-valorică a bunurilor materiale, a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe aflate în patrimoniul Centrul Judeţean pt Cultura Bistriţa-Năsăud şi realizează inventarierea acestora, conform legii;
- transmite Direcţiei Generale de Statistică a Municipiului Bistrita situaţii statistice privind indicatorii economici realizaţi;
- acordă viza de control financiar preventiv propriu;
- colaborează cu Ministerul Finanţelor Publice privind schimbul permanent de date şi informaţii asupra activităţii serviciului;
- întocmeşte situaţiile solicitate de către organele de control financiar;
- avizează planul anual de achiziţii, pe baza propunerilor formulate de secţii, servicii, birouri şi servicii teritoriale;
- asigură respectarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică;

BIBLIOGRAFIE
stabilită pentru funcțiile contractuale de execuție:

1. Economist, gradul II, S la Serviciul Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ (administrarea patrimoniului)

1. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
2. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţei Guvernului nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7/1996 - Legea cadastrului și a publicității imobiliare, respublicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr.82/1991 - Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
7. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice;
9. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modifiăcrile și completările ulterioare;
10. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud publicat pe www.cjcbn.ro.Atribuțiile principale prevăzute în fișa postului pentru Economist II:
- propune măsuri pentru administrarea bunurilor imobile, care alcătuiesc patrimoniul public sau privat al Județului Bistrița-Năsăud, care sunt administrate de către Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud;
- ține evidenţa bunurilor Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, întocmeşte inventarele, ia măsuri şi actualizează lista de inventar a bunurilor, justificând după caz în parte prin note explicative anexate la inventar;
- participă în comisiile de inventariere a patrimoniului Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud;
- propune măsurile ce sunt necesare a fi luate pentru exploatarea în siguranță a clădirilor (reparații curente, capitale și investiții) pentru a conserva și respectiv sporii valoarea bunurilor imobile pe care le are în administrare, conform prevedeilor Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, executarea lucrărilor de întreținere reparații la clădiri și construcții speciale, aplicarea regulamentelor privind calitatea în construcții, prevederile legale care reglementează urmărirea comportării în exploatare, intervenții în timp și post utilizarea construcțiilor;
- ține evidența încasărilor și plăților către distribuitorii de film;
- întocmește rapoartele privind încasările efectuate prin casieria de la Centrul Cultural Dacia.

2. Referent, treapta IA, M la Serviciul Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ (cu atribuții IT)

1. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
2. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completătile ulterioare ;
3. Hotărârea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completătile ulterioare ;
4. Sisteme de operare Microsoft Windows XP, Vista 7,8,10. Instalare, activare, actualizare, repararea unei instalări, backup/restore. Procesul de boot-are, protecție la accesări răuvoitoare în timpul boot-ării. Firewall ;
5. Internet: navigare(browser), poștă electronică, servere de e-mail, web mail, conexiuni;
6. Rețele de calculatoare:
- plăci de rețea, conexiuni de rețele-cabluri, swich-uri, routere;
-diagnosticarea defectelor: sesizare și testare. Conectare DHCP, IP-uri de rețea locală;
-noțiuni despre servere de rețea- servere de fișiere sau servere personalizate (baze de date, documente, aplicații, virtualizare, portal web, etc.).
Surse: Utilizarea calculatorului în 7 module ECDL complet
http://www.cs.ubbcluj.ro/~rlupsa/works/retele.pdf
7. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud publicat pe www.cjcbn.ro.
Atribuții principale prevăzute în fișa postului pentru Referent IA, M:
- administrează rețeaua de calculatoare și serverele din instituție;
- asigură securitatea sistemului informatic și a protecției datelor prin instalarea de programe de prevenire a criminalitații informatice;
- răspunde de buna funcționare a programelor informatice instalate în rețeaua de calculatoare a instituției, prin intermediul firmelor specializate;
- asigură asistență tehnică personalului în vederea exploatării raționale a echipamentelor informatice cât și pentru utilizarea corectă a aplicațiilor/softurilor informatice integrate utilizate în instituție;
- postează și actualizează informații de interes public pe site-ul instituției;
- întocmește referate de necesitate și propuneri de achiziții de tehnică de calcul, echipamente, aplicații informatice .

3. Coregraf, treapta III, M la Serviciul Coregrafie, Direcția Artistică de Promovare Cultural-Muzicală și Spectacol Folcloric „Dor Românesc”

1. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
2. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modifiăcrile și completările ulterioare;
4. Ordinului nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor cultural;
5. Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud publicat pe www.cjcbn.ro.


Atribuții principale prevăzute în fișa postului pentru Coregraf III:
- pregătește și realizează coregrafia spectacolelor folclorice;
- se documentează din punct de vedere coregrafic pentru pregătirea diverselor evenimente folclorice;
- organizează repetiții și îndrumă dansatorii pentru obținerea rezultatului coregrafic dorit;
- asigură menținerea calității nivelului profesional al dansatorilor;
- ia parte la spectacolele de dans organizate de instituție ca solist sau ca membru;
- coordonează repetițiile și spectacolele folclorice organizate de instituție sau la care participă Ansamblul Profesionist „Dor Românesc”;
- participă la spectacolele televizate, festivaluri, filmări video sau TV, împreună cu ansamblul de dansuri din care face parte;
- îndeplineşte alte atribuţii stabilite de conducerea instituţiei conform fișei postului.

CANDIDAŢII VOR AVEA ÎN VEDERE LA STUDIEREA ACTELOR NORMATIVE DIN BIBLIOGRAFIE INCLUSIV REPUBLICĂRILE, MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ACESTORA !!!


Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ din cadrul Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, situat în Municipiul Bistrița, str.General Grigore Bălan nr. 11, telefon 0263-211023, fax 0263-232571, e-mail: cjcbistrita@yahoo.com.
MANAGER
Dr. Gavrilă Ţărmure


 
Prima pagină I Despre noi I Domenii de activitate I Harta site I Contact
© Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud 2012