Căutare
Ro I En      
 
 
       

 
Bine aţi venit pe site-ul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud!
În acest site puteţi accesa informaţii, noutăţi cu privire la activitatea Centrului de promovare a valorilor culturale din Judeţul Bistriţa-Năsăud, din domeniul literaturii, folclorului, a muzicii culte cât şi din domeniul artelor vizuale.Centrul Judeţean pentru Cultură
Bistriţa-Năsăud
Strada General Grigore Bălan, nr.11, Bistriţa

Organizează

în data de 16 mai 2016, ora 11,00 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe durată nedeterminată, după cum urmează:
• La Serviciul Financiar, Contabilitate Resurse Umane, Administrativ
- 1 post de referent, studii superioare de lungă durată, cu atribuții de asistent manager
- 1 post de referent, studii medii, cu artibuții în domeniul administrativ
• La Centrul cultural „Dacia”
- 1 post de șef serviciu, studii superioare de lungă durată
- 1 post supraveghetor sală, studii medii
- 1 posturi referent II, studii medii, cu atribuții de casierie
Pentru cuparea posturilor contractuale vacante sau temporar vacante candidații trebuie să îndeplinească urmatoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
Condiții generale de participare la concurs:
- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit; - are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face- o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiții specifice de participare la concurs:
• pentru postul de referent (asistent manager)
- studii superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă de licență;
- vechime în muncă minim 2 ani;
- conoașterea unei limbi de circulație internațională, scris și vorbit;
- cunoșțințe de operare pe calculator;
- disponibilitate la lucru prelungit.
• pentru postul de referent (administrativ)
- studii medii, finalizate cu diplomă de bacalaureat sau școală postliceală;
- vechime în muncă minim 6 ani;
- cunoștințe de operare pe calculator;
- disponibilitate la lucru prelungit.
• Șef serviciu – Centrul Cultural “Dacia”
- studii superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă de licență;
- vechime în muncă minim 5 ani;
- disponibilitate la lucru prelungit.
• Supraveghetor sală
- studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în muncă minim 2 ani;
- disponibilitate de lucru în schimburi
• Referent cu artibuții specifice de casierie
- studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în muncă minim 2 ani;
- cunoștințe de operare pe calculator;
- disponibilitate de lucru în schimburi
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa Năsăud până în data de 11 mai 2016, ora 14,00
Alte relaţii privind condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi
documentele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs se obţin de la sediul instituţiei, www.cjcbn.ro și telefon nr. 0263 212023.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine:
- cerere înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
- copie act de identitate sau ori ce alt document care să ateste identitatea, potrivit legii, după caz;
- copii acte studii, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte cară să ateste efectuarea unor specializări;
- curriculum vitae;
- recomandare de la ultimul loc de muncă
- certificat cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere că nu este urmărit penal
- adeverinţă medicală din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare că este apt medical pentru munca specifică postului.
- copie carte (carnet) de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
- orice alte documente care să ateste calificarea sau competenţa profesională a solicitantului
Copiile actelor sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale, la secretarul comisiei de concurs, în vederea verificării conformităţii copiilor cu originalele.
Concursul va cuprinde 3 etape
1. Etapa de verificare a dosarelor – eliminatorie
2. Etapa de susţinere a concursului
- Probă scrisă - 16 mai 2016 ora 11
- Proba practică - 18 mai 2016 ora 11
3. Etapa de interviu - 20 mai 2016 ora 10


Tematică concurs
Șef Serviciu și Referent (asistent manager) – studii superioare
• Legea Nr. 477 din 8 noiembrie 2004
privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

• Ordonanţa de Urgenţă Nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare

• Ordinului nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor cultural;

• Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr.53/2003 republicată – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările si completarile ulterioare;

• Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului. Nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

• HOTĂRÂRE Nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;


• Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;

• - Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

• Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;

Referent (administrativ) – studii medii

• Legea Nr. 477 din 8 noiembrie 2004
privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

• Ordonanţa de Urgenţă Nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare

• Ordinului nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor cultural;

• Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului. Nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

• HOTĂRÂRE Nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;• Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 242 din 9 aprilie 2015.

• LEGE Nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice,cu modificările și completările ulterioare;

• ORDIN Nr. 1087 din 8 aprilie 2008 privind modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicată,

• DECRET Nr. 209 din 5 iulie 1976
pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa

Referent (cu atribuții de casierie) – studii medii

• Legea nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 242 din 9 aprilie 2015.

• LEGE Nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice,cu modificările și completările ulterioare

• ORDIN Nr. 1087 din 8 aprilie 2008 privind modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicată,

• DECRET Nr. 209 din 5 iulie 1976
pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă

• Legea Nr. 477 din 8 noiembrie 2004
privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

• Ordonanţa de Urgenţă Nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare

• Ordinului nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor cultural;

Supraveghetor sală – studii medii
• Legea Nr. 477 din 8 noiembrie 2004
privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

• Ordonanţa de Urgenţă Nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare

• Ordinului nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor cultural;

• Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
 
Prima pagină I Despre noi I Domenii de activitate I Harta site I Contact
© Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud 2012