Căutare
Ro I En      
 
 
       

 
Bine aţi venit pe site-ul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud!
În acest site puteţi accesa informaţii, noutăţi cu privire la activitatea Centrului de promovare a valorilor culturale din Judeţul Bistriţa-Năsăud, din domeniul literaturii, folclorului, a muzicii culte cât şi din domeniul artelor vizuale.ANUNŢ concurs pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacantă de Contabil Șef, grad II, pe perioadă nedeterminată.

Centrul Judeţean Pentru Cultură Bistriţa - Năsăud cu sediul în Bistriţa, str. General Grigore Bălan, nr. 11, organizează în data de 23 august 2018, concurs pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacantă de Contabil Șef, grad II, pe perioadă nedeterminată, din cadrul instituției.

Condiţii generale
Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii, conform art.3 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Funcții contractuale de conducere:

1. Contabil Șef, gradul II
Condiții specifice:
- studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice
- studii de masterat sau postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
- documente care atestă absolvirea de cursuri/ specializări/ perfecţionări;
- experiență în domeniul studiilor necesare ocupării postului: minim 5 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv până în data de 16 august 2018, ora 16,00 la Registratura Centrul Judeţean Pentru Cultură Bistriţa - Năsăud situat în Bistriţa, str. General Grigore Bălan, nr. 11 şi vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
g) curriculum vitae.

Copiile de pe actele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Etapele Concursului
1. Selecţia dosarelor va avea loc în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de concurs, iar rezultatele selecţiei se afişează în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului selectării dosarelor.
2. Proba scrisă se va desfăşura în data de 23 august 2018, ora 10, iar rezultatele se afişează în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
3. Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise iar rezultatele se afişează în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
4. Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului etapei contestate.
5. Rezultatele contestaţiilor se afişează imediat după soluţionare, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora.
6. Rezultatele finale ale concursului se afişează în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării concursului şi a contestaţiilor dacă este cazul.
Rezultatele fiecărei etape de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor se afişează la afişierul de la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud şi pe site-ul instituţiei “cjcbn.ro”.

BIBLIOGRAFIE
STABILITĂ PENTRU FUNCȚIILE CONTRACTUALE DE CONDUCERE:
- Contabil Șef
1. Legea 82/24.12.1991 – Legea Contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
2. Legea Nr.500/2002 privind finantelor publice
3. Legea Nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare
4. Ord. 2634/2015 – privind documentele financiar contabile
5. OUG nr.146/2002-republicata- privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
6. Legea Nr.98/2016 privind achizitiile publice
7. Legea Nr.53/2003 –Codul muncii republicat cu modificarile ulterioare
8. Legea 227/2015 –Codul fiscal actualizat
9. Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare
10. Ordinul MFP 2021/2013-actualizat- pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr 1917/2005
11. OG 119/1999 – republicata-Privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventive
12. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
13. Ord.923/2014-republicat- pentru aprobarea NM generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitate de control financiar preventiv.
14. OSGG Nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului Controlului Intern Managerial al Entitatilor Publice
15. Legea Nr.153- Legea-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
16. Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
17. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordul-cadru dinLegea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
18. Ordonanța de urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
19. Ordinul Ministrului Finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind Organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
20. OMFPnr. 217/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de functionare a sistemului national de raportare Forexebug;
21.ORDIN Nr.1026 /2017 privind modificarea si complectarea OMFP nr. 217/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de functionare asistemului national de raportare Forexebug;
22. LEGE Nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
23. Regulamentul de Organizare și funcționare al Centrului Județean Pentru Cultură Bistrița-Măsăud
24. Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
25. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
26. Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare.
La concurs puteti avea asupra DVS. Planul de conturi

CANDIDAŢII VOR AVEA ÎN VEDERE LA STUDIEREA ACTELOR NORMATIVE DIN BIBLIOGRAFIE INCLUSIV REPUBLICĂRILE, MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ACESTORA.

Atribuţiile principale prevăzute în fişa postului pentru
Contabilul Șef,
1.
- conduce activitatea Departamentului economico-financiar şi administrativ al Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud;
- asigură întocmirea lucrărilor de planificare financiară, potrivit dispoziţiilor legale;
- organizează şi conduce activitatea contabilă, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991 republicată;
- răspunde de organizarea evidenţei contabile a mijloacelor bugetare;
- angajează Centrul Judeţean pt Cultura Bistriţa-Năsăud, prin semnătură, alături de ordonatorul principal de credite, în toate operaţiile patrimoniale;
- îndeplineşte, pe baza delegării primite din partea ordonatorului principal de credite, toate atribuţiile acestuia prevăzute de lege;
- organizează controlul financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv;
- asigură întocmirea şi transmiterea la Ministerul Finanţelor Publice a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, precum şi a celorlalte situaţii financiar- contabile solicitate;
- răspunde de organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, în condiţiile legii;
- răspunde de organizarea evidenţei cantitativ-valorice a bunurilor materiale, a obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe aflate în patrimoniul Centrul Judeţean pt Cultura Bistriţa-Năsăud;
- stabileşte măsuri pentru elaborarea şi fundamentarea temelor de proiectare pentru lucrările de reparaţii curente şi capitale ale sediilor şi organizează ţinerea evidenţei tuturor imobilelor din administrarea Centrul Judeţean pt Cultura Bistriţa-Năsăud;
- asigură efectuarea plăţii integrale şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului Centrul Judeţean pt Cultura Bistriţa-Năsăud;
- întocmeşte fişele de evaluare anuală a personalului din subordine; se preocupă de pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului din cadrul departamentului, luând măsurile care se impun;
2.
- efectuează analize economice şi face propuneri în vederea fundamentării şi elaborării proiectului bugetului anual de venituri şi cheltuieli;
- efectuează analize economice şi face propuneri în vederea fundamentării şi elaborării rectificărilor bugetului de venituri şi cheltuieli;
- asigură, în condiţiile legii, modificările în alocaţiile bugetare aprobate, prin utilizarea virărilor de credite;
- fundamentează şi întocmeşte lunar cererea de deschidere de credite bugetare;
- întocmeşte lucrările de planificare financiară, potrivit metodologiei stabilite de Ministerul Finanţelor Publice şi prevederilor legale în vigoare;
- întocmeşte bilanţul contabil propriu, contul de execuţie şi detalierea cheltuielilor în structura clasificaţiei bugetare, precum şi toate situaţiile anexe la situaţiile financiare trimestriale şi anuale;
- urmăreşte execuţia şi decontarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii, pe baza situaţiilor de lucrări prezentate de constructori;
- asigură virarea la termen şi în cuantumul prevăzut de lege a sumelor ce constituie obligaţii faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor sociale de sănătate, precum şi a obligaţiilor faţă de alte persoane juridice sau fizice; întocmeşte şi trimite situaţiile lunare specifice, pentru certificarea acestor obligaţii;
- organizează şi efectuează operaţiunile contabile privind evidenţa patrimoniului, activitatea de administrare şi inventariere a acestuia;
- analizează şi avizează propunerile privind scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe şi clasarea sau declasarea celorlalte dotări şi materiale, conform propunerilor făcute de cei în drept;
- răspunde de organizarea evidenţei contabile a mijloacelor bugetare;
- organizează evidenţa cantitativ-valorică a bunurilor materiale, a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe aflate în patrimoniul Centrul Judeţean pt Cultura Bistriţa-Năsăud şi realizează inventarierea acestora, în condiţiile legii;
- transmite Direcţiei Generale de Statistică a Municipiului Bistrita situaţii statistice privind indicatorii economici realizaţi;
- acordă viza de control financiar preventiv propriu;
- colaborează cu Ministerul Finanţelor Publice privind schimbul permanent de date şi informaţii asupra activităţii serviciului;
- întocmeşte situaţiile solicitate de către organele de control financiar;
- avizează planul anual de achiziţii, pe baza propunerilor formulate de secţii, servicii, birouri şi servicii teritoriale;
- asigură respectarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică;

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Financiar contabilitate, resurse umane, administrative din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, din Mun. Bistriţa, General Grigore Bălan, nr.11, telefon 0263-212023, fax 0263-232571, e-mail: cjbistrita@yahoo.com.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNŢ concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție vacante: Inspector de specialitate, gradul II, studii superioare, Referent de specialitate, gradul III, studii superioare, Economist gradul I, studii superioare și Referent, treapta II, studii medii


Centrul Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, cu sediul în Bistriţa, str. General Grigore Bălan nr.11, tel. 0263-211023, fax 0263-232571, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție vacante: Inspector de specialitate, gradul II, studii superioare, Referent de specialitate, gradul III, studii superioare, Economist gradul I, studii superioare și Referent, treapta II, studii medii, în data de 27.08.2018, la sediul instituţiei.

Condiţii generale:
Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii, conform art.3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Funcțiile contractuale de execuție vacante, pentru care se organizează concurs:
I. Serviciul Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ
1. Inspector de specialitate, gradul II, studii superioare.
Condiții generale: sunt cele prevăzute la art.3 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiții specifice:
- studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- specializare/curs absolvit în domeniul resurselor umane;
- documente care atestă absolvirea de cursuri/specializări/perfecționări;
- experiență în domeniul studiilor necesare ocupării postului: 4 ani.

2. Referent de specialitate, gradul III, studii superioare
Condiții generale: sunt cele prevăzute la art.3 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiții specifice:
- studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științe economice;
- documente care atestă absolvirea de cursuri/specializări/perfecționări;
- experiență în domeniul studiilor necesare ocupării postului: 1 an.

3. Economist, gradul I, studii superioare
Condiții generale: sunt cele prevăzute la art.3 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiții specifice:
- studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor economice;
- documente care atestă absolvirea de cursuri/specializări/perfecționări;
- experiență în domeniul studiilor necesare ocupării postului: 4 ani.

II. Serviciul Centrul Cultural “Dacia”
1. Referent (cu atribuții de casier), treapta II, studii medii.
Condiții generale: sunt cele prevăzute la art.3 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiții specifice:
- studii medii cu diplomă de bacalaureat,
- documente care atestă absolvirea de cursuri/specializări/perfecționări;
- experiență în domeniul studiilor necesare ocupării postului minim 6 luni.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv până la data de 17.08.2018, ora 14,00 la Registratura Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, Bistrița, str. General Grigore Bălan nr.11 şi vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
g) curriculum vitae.

Copiile de pe actele solicitate se prezintă legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.


Etapele concursului:
1. Selecţia dosarelor va avea loc în maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de concurs, iar rezultatele selecţiei se afişează în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului selectării dosarelor.
Contestaţiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului etapei contestate.
2. Probă scrisă, se va desfăşura în data de 27.08.2018 la ora 10,00, iar rezultatele se afişează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
Contestaţiile se pot depune în termen de 2 zile lucrătoare de la data afişării rezultatului etapei contestate.
Se pot prezenta la următoarea probă numai candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba precedentă. Sunt declaraţi admişi la o probă doar candidaţii care au obţinut minim 70 puncte la proba respectivă.
3. Interviul se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probe scrise, la sediul instituției, iar rezultatele se afişează în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
Rezultatele contestaţiilor se afişează imediat după soluţionare, în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora.
Rezultatele finale ale concursului se afişează în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării concursului şi a contestaţiilor dacă este cazul.
Rezultatele fiecărei etape de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor se afişează la sediul instituției din Bistriţa, str. General Grigore Bălan nr. 11 și pe site-ul instituției “cjbn.ro”.

BIBLIOGRAFIE
stabilită pentru funcțiile contractuale de execuție:

1. Inspector de specialitate, gradul II, studii superioare la Serviciul Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ

1. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
2. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.82/1991 - Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economic, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr.153/2017 privind salarizarea persoanalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
8. Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
9. Hotărârea Guvernului nr.905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților;
10. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modifiăcrile și completările ulterioare;
11. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud publicat pe www.cjcbn.ro.

1.1. Atribuții principale prevăzute prevăzute în fișa postului:
1. Realizează gestiunea resurselor umane din cadrul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud;
2. Elaborează organigrama și statul de funcții ale Centrului și reactualizează baza de date în funcție de modificările apărute în structura lor și le transmite spre aprobare Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, după avizarea acestora de către Consiliul de administrație al Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud;
3. Elaborează și actualizează, împreună cu celelalte compartimente din casrul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, Regulamentul de organizarea și funcționare al acestuia și îl transmite spre aprobare Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
4. Elaborează și actualizează periodic Regulamentul intern al Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud și prezintă proiectul spre aprobare managerului Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud;
5. Verifică întocmirea și actualizarea fișelor de post pentru personalul contractual al Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud și asigură gestionarea acestora;
6. Respectă legislația muncii și întocmește lucrări privind salarizarea, stabilirea salariului și a altor drepturi de personal;
7. Organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante;
8. Întocmește lucrările necesare pentru angajarea, promovarea, transferarea, detașarea, pensionarea, schimbarea locului de muncă și încetarea contractelor de muncă pentru personalul contractual al instituției;
9. Identifică nevoile de pregătire profesională pentru personalul din cadrul instituției;
10. Asigură participarea la cursurile de perfecționare profesională a personalului contractual, ținând cont de rezultatul rapoartelor de evaluare;
11. Monitorizează repsectarea normelor de conduită de către personalul angajat al clubului sportiv;
12. Întocmește, completează și ține evidența dosarelor personale pentru personalul contractual, copletate cu toate documentele, conform legii;
13. Elaborează și actualizează Registrul de evidență a salariaților;
14. Întocmește stalele de plată lunare pentru angajații instituției și le înaintează celor în drept pentru aprobare;
15. Întocmește ordinele de plată aferente salariilor personalului precum și pentru bugetul statului și bugetul asigurărilor sociale și fondurilor speciale;
16. Întocmește situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal care o înaintează Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

2. Referent de specialitate, gradul III, studii superioare la Serviciul Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ (atribuții de asistent manager)

1. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
2. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
4. Hotărârea Guvernului nr.1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul;
5. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modifiăcrile și completările ulterioare;
6. Ordinului nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor cultural;
7. Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările si completarile ulterioare;
9. Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
14. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud publicat pe www.cjcbn.ro.


2.1. Atribuții principale prevăzute în fișa postului:
1. cunoaște și aplică legislația privind primirea, înregistrarea, repartizarea, rezolvarea, expedierea și arhivarea documentelor în cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
2. responsabil cu asigurarea activității de primire a cetățenilor în audiență la Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud;
3. responsabil cu primirea, înregistrarea și expedierea răspunsurilor la petițiile adresate Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud;
4. responsabil cu primirea, înregistrarea și expedierea răspunsurilor la cererile privind informațiile publice adresate Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
5. asigură programul de lucru cu publicul, conform pregramării lunare;
6. întocmește și ține evidența abonamentelor la publica’iile de specialitate ale Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud;
7. ține și actualizează permanent bazele de date referitoare la datele de contact și componența instituțiilor și autorităților publice din județ și din țară.

3. Economist, gradul I, studii superioare la la Serviciul Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ (administrarea patrimoniului)

1. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
2. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţei Guvernului nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7/1996 - Legea cadastrului și a publicității imobiliare, respublicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr.82/1991 - Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
7. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice;
9. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modifiăcrile și completările ulterioare;
10. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud publicat pe www.cjcbn.ro.


3.1. Atribuții principale prevăzute în fișa postului:
1. Propune măsuri pentru administrarea bunurilor imobile, care alcătuiesc patrimoniul public sau privat al Județului Bistrița-Năsăud, care sunt administrate de către Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud;
2. Ţine evidenţa bunurilor Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, întocmeşte inventarele, ia măsuri şi actualizează lista de inventar a bunurilor, justificând după caz în parte prin note explicative anexate la inventar;
3. Participă în comisiile de inventariere a patrimoniului Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud;
4. Propune măsurile ce sunt necesare a fi luate pentru exploatarea în siguranță a clădirilor (reparații curente, capitale și investiții) pentru a conserva și respectiv sporii valoarea bunurilor imobile pe care le are în administrare, conform prevedeilor Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, executarea lucrărilor de întreținere reparații la clădiri și construcții speciale, aplicarea regulamentelor privind calitatea în construcții, prevederile legale care reglementează urmărirea comportării în exploatare, intervenții în timp și post utilizarea construcțiilor;
5. Ține evidența încasărilor și plăților către distribuitorii de film;
6. Întocmește rapoartele privind încasările efectuate prin casieria de la Centrul Cultural Dacia.

4. Referent, treapta II, studii medii la Serviciul Centrul Cultural “Dacia”

1.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
2. Legea nr.82/1991 - Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 242 din 9 aprilie 2015.
5. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice,cu modificările și completările ulterioare.
6. ORDIN nr.1087/2008 privind modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr.1.801/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicat;
7. DECRET nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă;
8. Ordonanţa de urgenţă mr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud publicat pe www.cjcbn.ro.

4.1. Atribuții principale prevăzute în fișa postului:
• Asigură numerarul necesar desfăşurării în condiţii normale a operaţiunilor curente ale Centrului Cultural Dacia.
• Utilizarea corectă a caselor de marcat.
• Verificarea biletelor de intrare înainte de a fi tipărite.
• Verificarea carnetelor/legitimațiilor necesare acordării discont-urilor de preț la vânzarea de bilete.
• Furnizarea informațiilor referitoare la filme: data de lansare, rating, altele.
• Folosirea unui ton politicos și amabil în conversațiile și tranzacțiile cu clienții.
• Utilizarea și întreținerea echipamentelor de la locul de muncă/casierie conform manualelor de instrucțiuni.
• Înmânarea la timp clienților a bonului fiscal și a restului corespunzător tranzacțiilor.
• Ţine evidenţa zilnică a instrumentelor de plată numerar şi a încasărilor, în lei, prin întocmirea registrului de casă, conform documentelor justificative.
• Compară sumele înscrise în documentele de plată cu cele încasate şi verificate.
• Confruntă totalul sumelor plătite/încasate cu cele din jurnalul de casă.
• Numără monetarul rămas în urma plăţilor/încasărilor la sfârşitul zilei operative de lucru.
• Face încasările în numerar de la clienţii interni şi externi.
• Asigură existenţa plafonului de casă în conformitate cu legislaţia în vigoare.
• Transmite zilnic Serviciului Financiar Contabilitate Resurse Umane Administrativ un exemplar din registrul de casă însoţit de documentele justificative.
• Execută orice alte dispoziţii date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonaţii acestuia în realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei în limitele respectării temeiului legal.


CANDIDAŢII VOR AVEA ÎN VEDERE LA STUDIEREA ACTELOR NORMATIVE DIN BIBLIOGRAFIE INCLUSIV REPUBLICĂRILE, MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ACESTORA !!!

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ din cadrul Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, situat în Municipiul Bistrița, str.General Grigore Bălan nr. 11, telefon 0263-211023, fax 0263-232571, e-mail: cjcbistrita@yahoo.com.
 
Prima pagină I Despre noi I Domenii de activitate I Harta site I Contact
© Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud 2012