Căutare
Ro I En      
 
 
 
 

CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CULTURĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD        JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

Despre noi > CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CULTURĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD > LOCURI DE MUNCĂ VACANTE > 2018

2018

Concurs - Iunie 2018

Centrul Judeţean pentru Cultură
Bistriţa-Năsăud
Strada General Grigore Bălan, nr.11, Bistriţa
Nr. 2715 / 22 mai 2018

ANUNȚ

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului Cadru privind stabiliraea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare

Centrul Județean Pentru Cultură Bistrița Năsăud

Organizează

în data de 27 iunie 2018, ora 11,00 concurs pentru ocuparea postului vacant pe durată nedeterminată, în cadrul Serviciul Centrul Cultural „Dacia”

- 1 post referent II, studii medii, cu atribuții de casierie

Pentru cuparea posturilor contractuale vacante sau temporar vacante candidații trebuie să îndeplinească urmatoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
Condiții generale de participare la concurs:
- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit; - are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face- o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiții specifice de participare la concurs:
Referent cu artibuții specifice de casierie

studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
vechime în muncă minim 2 ani;
cunoștințe de operare pe calculator;
disponibilitate de lucru în schimburi
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa Năsăud până în data de 11 iunie 2018, ora 14,00
Alte relaţii privind condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi documentele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs se obţin de la sediul instituţiei, www.cjcbn.ro și telefon nr. 0263 212023.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine:
- cerere înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
- copie act de identitate sau ori ce alt document care să ateste identitatea, potrivit legii, după caz;
- copii acte studii, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte cară să ateste efectuarea unor specializări;
- curriculum vitae;
- recomandare de la ultimul loc de muncă
- certificat cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere că nu este urmărit penal
- adeverinţă medicală din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare că este apt medical pentru munca specifică postului.
- copie carte (carnet) de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
- orice alte documente care să ateste calificarea sau competenţa profesională a solicitantului
Copiile actelor sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale, la secretarul comisiei de concurs, în vederea verificării conformităţii copiilor cu originalele.
Concursul va cuprinde 3 etape
1. Etapa de verificare a dosarelor – eliminatorie
2. Etapa de susţinere a concursului
Probă scrisă - 27 iunie 2018 ora 11
3. Etapa de interviu - 28 iunie 2018 ora 10


Manager
Țărmure Gavrilă


Bibliografie

Referent (cu atribuții de casierie) – studii medii

Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operatiunile de încasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 242 din 9 aprilie 2015.

LEGE Nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare

ORDIN Nr. 1087 din 8 aprilie 2008 privind modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicată,

DECRET Nr. 209 din 5 iulie 1976
pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă

Legea Nr. 477 din 8 noiembrie 2004
privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

Ordonanţa de Urgenţă Nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare

Ordinului nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor cultural;
Aprobat
Manager Țărmure Gavrilă

Informatii suplimentare:
Concurs.pdf 
Prima pagină I Despre noi I Domenii de activitate I Harta site I Contact
© Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud 2012