Centrul Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, cu sediul în Bistriţa, str. General Grigore Bălan nr.11, tel. 0263-211023, fax 0263-232571, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante:
– de conducere, Șef Birou gradul II, studii superioare – pe perioadă nedeterminată
– de execuție: Solist vocal gradul I, studii superioare, Referent gradul I, studii superioare, Referent treapta I, studii medii – pe perioadă nedeterminată, în data de 23.09.2019, ora 10,00 la sediul instituţiei.

Condiţii generale:
Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii, conform art.3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice pentru Șef birou gradul II, studii superioare la Biroul Promovare Cultural-Muzicală din cadrul Direcției Artistice de Promovare Cultural-Muzicală și Spectacol Folcloric „Dor Românesc ”:
-studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul muzical;
-studii de masterat sau postuniversitare în domeniul muzical;
-experiență în domeniul studiilor necesare ocupării postului: minim 1 an;
-experiență în acțiuni cultural-muzicale: minim 2 ani.

Condiții specifice pentru Solist vocal gradul I, studii superioare la Biroul Promovare Cultural-Muzicală din cadrul Direcției Artistice de Promovare Cultural-Muzicală și Spectacol Folcloric „Dor Românesc ”:
-studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul muzical;
-experiență ca solist vocal: minim 1 an.

Condiții specifice pentru Referent gradul I, studii superioare la Serviciul Conservare, Cercetare, Protejarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Literatură, Muzică Clasică, Teatru, Multimedia:
-studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă ;
-studii de masterat sau postuniversitare;
-experiență în domeniul studiilor necesare ocupării postului: minim 2 ani;
-experiență în organizarea și coordonarea de acțiuni culturale: min. 2 ani.

Condiții specifice pentru Referent treapta I, studii medii la Serviciul Conservare, Cercetare, Protejarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Literatură, Muzică Clasică, Teatru, Multimedia:
-studii medii;
– experiență în domeniul studiilor necesare ocupării postului: minim 2 ani;
-experiență în coordonarea de activități culturale: minim 2 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până în data de 30.08.2019, ora 14:00 la secretariatul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, Bistrița, str. General Grigore Bălan nr.11 şi vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
g) curriculum vitae.

Copiile de pe actele solicitate se prezintă legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Etapele concursului:

1. Selecţia dosarelor va avea loc în maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de concurs, iar rezultatele selecţiei se afişează în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului selectării dosarelor.
Contestaţiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selectării dosarelor.

2. Proba scrisă sau proba practică (pentru Solist vocal), se va desfăşura în data de 23.09.2019, la ora 10:00, iar rezultatele se afişează în termen de două zile lucrătoare de la data finalizării probei.
Contestaţiile se pot depune în termen de 2 zile lucrătoare de la data afişării rezultatului probei contestate.
Se pot prezenta la următoarea probă numai candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba precedentă.

3. Interviul se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probe scrise sau probei practice, la sediul instituției, iar rezultatele se afişează în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
Rezultatele contestaţiilor se afişează imediat după soluţionare, în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora.
Rezultatele finale ale concursului se afişează în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării concursului şi a contestaţiilor dacă este cazul.

Rezultatele fiecărei etape de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor se afişează la sediul instituției din Bistriţa, str. General Grigore Bălan nr. 11 și pe site-ul instituției ,,www.cjcbn.ro”.

BIBLIOGRAFIA
stabilită pentru funcția contractuală de conducere
de Șef birou gradul II, studii superioare, la Biroul Promovare Cultural-Muzicală din cadrul Direcției Artistice de Promovare Cultural-Muzicală și Spectacol Folcloric „Dor Românesc ”

1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordinului nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale;
3. Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordonanța de urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ, art. 538-562.
7. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
9. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
10. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud publicat pe www.cjcbn.ro.

Atribuțiile principale prevăzute în fișa postului pentru funcția contractuală de conducere de Șef birou gradul II, studii superioare, la Biroul Promovare Cultural-Muzicală din cadrul Direcției Artistice de Promovare Cultural-Muzicală și Spectacol Folcloric „Dor Românesc ” :

– Coordonează şi se implică în realizarea pogramelor culturale din cadrul Direcției Artistice de Promovare Cultural-Muzicală și Spectacol Folcloric „Dor Românesc ” ;
– Contribuie la stabilirea programului stagiunilor și a repertoriului soliștilor vocali ai ansamblului „Dor Românesc ” ;
– Răspunde de pregătirea și perfecționarea continuă a soliștilor vocali din cadrul ansamblului „Dor Românesc ” ;
– Realizează proiectele culturale ale acţiunilor ansamblului „Dor Românesc ” de care răspunde, atât din punct de vedere artistic, cât şi financiar;

– Asigură autenticitatea şi calitatea acţiunilor culturale;
– Asigură promovarea patrimoniului cultural imaterial;
– Promovează schimburile culturale ale ansamblului „Dor Românesc ”
cu ansambluri din alte judeţe, din ţară şi din străinătate;
– Asigură respectarea programului de repetiții și de pregătire a soliștilor ansamblului;
– Întocmește referate și rapoarte de activitate ale ansamblului „Dor Românesc ”, precum și orice alte documente solicitate de Directorul artistic.

BIBLIOGRAFIA
stabilită pentru funcția contractuală de execție de Referent gradul I, studii superioare la Serviciul Conservare, Cercetare, Protejarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Literatură, Muzică Clasică, Teatru, Multimedia

1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordinului nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale;
3. Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordonanța de urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ, art. 538-562.
7. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
8. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud publicat pe www.cjcbn.ro.

Atribuțiile principale prevăzute în fișa postului pentru funcția contractuală de execție de Referent gradul I, studii superioare la Serviciul Conservare, Cercetare, Protejarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Literatură, Muzică Clasică, Teatru, Multimedia:

– Asigură relaţiile Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud cu comunităţile din judeţ; realizează proiectele culturale pentru spectacolele organizate de instituţie.
– Îndrumă activitatea culturală a formaţiilor artistice din judeţul Bistriţa-Năsăud prin păstrarea autenticului şi a valorii;
– Asigură promovarea dialogului în domeniul culturii, schimbul cultural şi facilitează accesul la cultură pentru public prin mijloace culturale specifice;
– Se implică direct în organizarea, coordonarea şi realizarea manifestărilor culturale din judeţul Bistriţa-Năsăud;
– Realizează proiectele culturale ale acţiunilor de care răspunde, atât din punct de vedere artistic, cât şi financiar;
– Asigură promovarea patrimoniului cultural imaterial şi a turismului cultural;
– Cercetează, arhivează şi valorifică obiceiurile populare tradiţionale, dansul popular, cântecul şi portul popular;
– Promovează schimbul cultural al formaţiilor din judeţul Bistriţa-Năsăud cu formaţiile din alte judeţe, din ţară şi din străinătate;
– Coordonează şi se implică în realizarea acţiunilor cultural artistice judeţene şi interjudeţene, precum şi a altor manifestări apărute pe parcursul anului;
– Colaborează la organizarea şi realizarea târgurilor tradiţionale;
– Conlucrează cu autorităţile locale în acţiunile de înfiinţare şi promovare a formaţiilor artistice;
– Asigură autenticitatea şi calitatea acţiunilor culturale;
– În colaborare cu compartimentul multimedia şi fondul documentar, realizează materiale documentare audio, foto şi video cuprinzând obiceiuri tradiţionale, portul, cântecul, dansul, gospodăria tradiţională, meşteşuguri specifice, arhitectură tradiţională, etc.;
– Contribuie la crearea unor bănci de date care vor sta la baza tuturor cercetărilor;
– Adună, selectează, redactează şi alege materiale de specialitate pentru publicaţiile de cultură ale Centrului.

BIBLIOGRAFIA
stabilită pentru funcția contractuală de execuție de Referent treapta I, studii medii la Serviciul Conservare, Cercetare, Protejarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Literatură, Muzică Clasică, Teatru, Multimedia
1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordinului nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale;
3. Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Ordonanța de urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ, art. 538-562.
5. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
6. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud publicat pe www.cjcbn.ro.

Atribuțiile principale prevăzute în fișa postului pentru funcția contractuală de execuție de Referent treapta I, studii medii la Serviciul Conservare, Cercetare, Protejarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Literatură, Muzică Clasică, Teatru, Multimedia:
– Coordonează şi se implică în realizarea acţiunilor cultural artistice judeţene şi interjudeţene, precum şi a altor manifestări apărute pe parcursul anului;
– Asigură promovarea dialogului în domeniul culturii, schimbul cultural şi facilitează accesul la cultură pentru public prin mijloace culturale specifice;
– Realizează proiectele culturale ale acţiunilor de care răspunde, atât din punct de vedere artistic, cât şi financiar;
– Promovează schimbul cultural al formaţiilor din judeţul Bistriţa-Năsăud cu formaţiile din alte judeţe, din ţară şi din străinătate;
– Colaborează la organizarea şi realizarea târgurilor tradiţionale;
– Asigură promovarea patrimoniului cultural imaterial şi a turismului cultural;
– Cercetează, arhivează şi valorifică obiceiurile populare tradiţionale, dansul popular, cântecul şi portul popular;
– Asigură autenticitatea şi calitatea acţiunilor culturale.

TEMATICA pentru PROBA PRACTICĂ
stabilită pentru funcția contractuală de execuție Solist vocal gradul I, studii superioare la Biroul Promovare Cultural-Muzicală din cadrul Direcției Artistice de Promovare Cultural-Muzicală și Spectacol Folcloric „Dor Românesc ”
1. Interpretarea unei piese din zona Transilvania;
2. Interpretarea unei piese din repertoriul național.

BIBLIOGRAFIA pentru proba INTERVIU
1.Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
2.Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud publicat pe www.cjcbn.ro.

Atribuțiile principale prevăzute în fișa postului pentru funcția contractuală de execuție de Solist vocal gradul I, studii superioare la Biroul Promovare Cultural-Muzicală din cadrul Direcției Artistice de Promovare Cultural-Muzicală și Spectacol Folcloric „Dor Românesc ”:
-interpretează vocal, piese muzicale aparţinând unor genuri diverse, adresate masei largi de ascultători: folclor, muzică lăutărească, de petrecere, romanţe;
-interpretează lucrările fie ca solist, fie ca membru al unui grup vocal cu sau fără acompaniament instrumental asigurat de artişti individuali sau de orchestră, formaţii muzicale, tarafuri populare, în care se pot asocia instrumente variate;
-interpretează lucrări în cadrul unor manifestări muzicale şi de divertisment variate, în diverse unităţi în care se desfăşoară activităţi recreative pentru populaţie, în cadrul unor evenimente organizate de instituţie (gale, sărbători populare, aniversări ale unor evenimente locale/naţionale, târguri, serbări câmpeneşti, spectacole de muzică populară, de muzică lăutărească etc.);
– interpretează în manieră originală, piese muzicale diverse, exprimându-şi propria personalitate artistică;
– alcătuiesc un repertoriu adecvat capacităţilor interpretative proprii, având în vedere afinităţile personale pentru anumite genuri şi stiluri muzicale şi tendinţele pieţei muzicale;
-se preocupă permanent de asimilarea corectă a unor lucrări muzicale noi, de pregătirea acestora prin efort personal susţinut, pentru atingerea nivelului calitativ necesar prezentării în public, în faţa unui auditoriu divers.

CANDIDAŢII VOR AVEA ÎN VEDERE LA STUDIEREA ACTELOR NORMATIVE DIN BIBLIOGRAFIE INCLUSIV REPUBLICĂRILE, MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ACESTORA !!!

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Secretarul comisiei de concurs Pușcaș Mariana, Inspector resurse umane, Serviciul Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ din cadrul Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, în municipiul Bistrița, str.General Grigore Bălan nr. 11, telefon 0263-211023, fax 0263-232571, e-mail: cjcbistrita@yahoo.com.