Centrul Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud organizează examen în data de 13.12.2023 pentru promovarea în grad imediat superior a angajaților contractuali de execuție care îndeplinesc condițiile de promovare, din cadrul Serviciului Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ.

Examenul constă din probă scrisă și probă interviu din legislația și procedurile specifice funcției ocupate și va avea loc începând cu ora 10:00 în sala nr.10 de la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud.

Tematica pentru referent de specialitate gr.III : Rețele de calculatoare, sisteme informatice, arhivare electronică, sistem de control intern managerial, accesul la informatii de interes public .
Bibliografia pentru referent de specialitate gr.III:
– Legea nr.544/2001- privind liberul acces la informațiile de interes public;
– HG nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001;
– Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică;
– Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice;
-Ordinul SGG nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
-Ordinul SGG nr.1054/2019 pentru aprobarea normelor metodologice privind coordonarea și supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării și dezvoltării SCIM la entitățile publice;
-Utilizarea calculatorului în 7 module ECDL complet -Sisteme de operare Microsoft Windows XP, Vista 7,8,10, Internet, rețele de calculatoare .

Tematica pentru referent tr.IA: gestionarea mijloacelor bănești și a altor valori din caserie, gestionarea bunurilor din instituțiile publice.
Bibliografia pentru referent tr.IA:
-Legea nr.82/1991 -legea contabilității;
-Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor instituțiilor publice;
-Decret nr.209/1976– Regulamentul operațiilor de casă;
-OMFP nr.2861/2009- Norme metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
-OU nr.57/2019- Codul administrativ, titlul III din partea a VI-a;
-Legea nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea OUG nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
-HG nr.518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.

Rezultatele se afişează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei. Contestaţiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei.
Rezultatele probelor şi soluţionarea contestaţiilor se afişează la sediul instituției din Bistriţa, str. General Grigore Bălan nr. 11 și pe site-ul instituției ,,www.cjcbn.ro”.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Secretarul comisiei de examen Pușcaș Mariana, inspector resurse umane în Serviciului Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ din cadrul Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, în municipiul Bistrița, str.General Grigore Bălan nr. 11, telefon 0263-211023, e-mail: cjcbistrita@yahoo.com.

Anunț 3158 din 27.11.2023