Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa Năsăud, în calitate de autoritate contractantă, realizează un studiu de piaţă privind ofertele de preţ, în vederea achiziţionării prin achiziţie directă a urmatorului serviciu: Lucrări de reparaţii generale şi de renovare clădire şi împrejmuire sediu Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa Năsăud, cod de clasificare CPV: 45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare (Rev.2).

În vederea achiziţionării de: Lucrări de reparaţii generale şi de renovare clădire sediu Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa Năsăud.

Valoarea estimată a achiziţiei este de 445.378,15 lei fară TVA

Durata de prestare estimată: 150 zile

Modalitate de achiziţie conform legii: Achiziţie directă, (online, prin intermediul catalogului electronic SEAP).
Termen de valabilitate a ofertei- minim 10zile de la data limită de depunere a ofertei.
Prestarea serviciilor se va face în baza comenzii / notificarii emisă în SEAP și contract.
Plata se va face în termen de 30 de zile de la data semnării procesului verbal de terminare a lucrărilor.
Operatorul economic va depune oferta în aplicația SEAP și va fi în conformitate cu cerinţele din Caietul de sarcini.

Prețul ofertat va fi prețul total, exprimat în lei, fără TVA și trebuie să se încadreze în valoarea estimată a achiziției.
Oferta de preț va include toate cheltuielile ocazionale de prestarea serviciilor menționate. Se va încheia contract pentru prestarea serviciilor.
Operatorii economici interesați de această achiziție sunt rugați să posteze ofertele în catalogul electronic pus la dispozitie de SEAP până în data de 10.05.2019 ora 10.00.
Oferta trebuie să respecte urmatoarele cerințe:
Propunerea financiară( prețul), să se încadreze în valoarea estimată a achiziției.
Propunerea tehnică să respecte cerințele specificațiilor tehnice minimale, solicitate ( Serviciu* caracteristici*cantitate*preț). Se va prezenta oferta tehnică / financiară în original. Operatorul economic desemnat câstigător trebuie să aibă cont deschis la Trezorerie, necesar pentru efectuarea plății. Va fi desemnată oferta câștigătoare, oferta care îndeplinește cerințele solicitate de autoritatea contractantă și care are prețul cel mai scăzut.
În situația în care, ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajării ofertelor.
Se pot solicita orice alte informații cu privire la această achiziție la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud, Bistrița, str. Gen. Grigore Bălan, nr. 11, jud. Bistrița Năsăud, tel. :0263212023; fax 0263/232571, Serviciul Contabilitate, Financiar, Resurse Umane, Achizitii Publice e-mail: cjcbistrita@yahoo.com, persoana de contact Ilieşiu Anca, tel. 0745585166.