ANUNŢ PRIVIND REZULTATUL PROBEI INTERVIU la examenul organizat în data de 19.12.2022 pentru promovarea în grade imediat superioare a angajaților contractuali de execuție care îndeplinesc condițiile de promovare, din cadrul Serviciului Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ

Având în vedere prevederile art. 41-42 și art.46 din Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de examen comunică următorul rezultat al probei interviu:

Candidat: I*** A*** Z*** V***

Punctaj: 71 puncte
ADMIS

 Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept, la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, situat în Mun. Bistrița, str.General Grigore Bălan nr.11.
 Afişat astăzi, 19.12.2022, ora 16.00 la afişierul şi pe site-ul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, www.cjcbn.ro.