ANUNȚ privind rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere de Contabil-șef, gradul II, din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa – Năsăud

Având în vedere prevederile art.30 alin.(3) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat final al concursului:

DOSPINA DANIELA – ADMIS

Punctaj obţinut la proba scrisă 82,16 puncte
Punctaj obţinut la interviu 90 puncte
Punctaj final 86,08 puncte
Afișat astăzi, 31.01.2019, ora 15:00 la afișierul și pe site-ul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, www.cjcbn.ro.