ANUNŢ privind rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție de Referent III, S la Serviciul Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud

Având în vedere prevederile art.30, alin.(3) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei interviu:

1. SUCIU MARIA ALINA 83 puncte ADMIS

Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate depune contestaţie conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept, la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, situat în Mun. Bistrița, str.General Grigore Bălan nr.11.

Afişat astăzi, 06.06.2019, ora 16.00 la afişierul şi pe site-ul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, www.cjcbn.ro.