ANUNŢ privind rezultatul probei practice la concursul organizat în data de  28.01.2019 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție de dansator la Serviciul Coregrafie, Ansamblu de Dansuri “Dor Românesc” din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud.

Având în vedere prevederile art.30, alin.(3) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei practice:

SEREȚAN SINEL – Punctaj 0 – (incapacitate fizică din motive medicale) – RESPINS

Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute pot depune contestaţie conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept, la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, situat în Mun. Bistrița, str.General Grigore Bălan nr.11.

Afişat astăzi, 28.01.2019, ora 16:00, la afişierul şi pe site-ul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, www.cjcbn.ro