ANUNŢ PRIVIND REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul organizat în data de 24.06.2019 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de Șef serviciu gr.II, S la Serviciul Pregătire și perfecționare „Școala de arte și meserii”, Șef birou, gr. II, S la Biroul Proiecție și Îngrijitor, studii M/G la Serviciul Centrul Cultural „Dacia”din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud

Având în vedere prevederile art.30, alin.(3) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:

Dragonici Ana-Maria –  70.66 puncte – ADMIS
Vrăzmaș Cristian-Nicușor – 70.66 puncte – ADMIS
Leșanu-Țabrea Măriuța – 63.33 puncte – ADMIS

 Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate depune contestaţie conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept, la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, situat în Mun. Bistrița, str.General Grigore Bălan nr.11.
 Candidații declarați admiși la proba scrisă a concursului se vor prezenta la proba interviu în data de 27.06.2019 la ora 10.00, la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud.
 Afişat astăzi, 25.06.2019, ora 16.00 la afişierul şi pe site-ul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, www.cjcbn.ro.