ANUNŢ privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 28.01.2019 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere de contabil-șef, gradul II, din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud

Având în vedere prevederile art.30, alin.(3) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:

URZICĂ PATRICIA-IULIA – Punctaj 0 – RESPINS
DOSPINA DANIELA – Punctaj 82.16 – ADMIS
Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute pot depune contestaţie conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept, la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, situat în Mun. Bistrița, str. General Grigore Bălan nr.11.

Candidații declarați admiși la proba scrisă a concursului se vor prezenta la proba interviu în data de 31.01.2019 la ora 9:00, la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud.

Afişat astăzi, 28.01.2019 , ora 15:00, la afişierul şi pe site-ul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, www.cjcbn.ro.