ANUNŢ privind rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul ce se va organiza în data de 28 ianuarie 2019 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere de contabil-șef, gradul II, la Serviciul Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud.

Având în vedere prevederile art.19 alin.(2) şi art.20 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere:

URZICĂ PATRICIA-IULIA – Contabil-șef – gradul II Serv. financ., contabilitate, resurse umane, administrativ – ADMIS
GÎVAN CARMEN-SILVIA – Contabil-șef – gradul II Serv. financ., contabilitate, resurse umane, administrativ – RESPINS Nu îndeplinește condiția de experiență în specialitatea studiilor
DOSPINA DANIELA – Contabil-șef – gradul II Serv. financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ – ADMIS *

Candidații declarați admiși vor susţine proba scrisă în data de 28.01.2019 – ora 10.00 la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud.

Candidații nemulțumiți pot depune contestație, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor sub sancțiunea decăderii din acest drept, la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, situat în Mun. Bistrița, str. Gen.Grigore Bălan nr.11.

* Candidații care au depus la dosar Declarația pe propria răspundere că nu au antecedente penale, au obligația, de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Verificarea candidaților se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii.

Rezultatul selecţiei dosarelor se afişează la afişierul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud de către secretarul comisiei de concurs şi se postează pe site-ul instituţiei www.cjcbn.ro.