ANUNŢ privind rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul ce se va organiza în data de 28 ianuarie 2019 pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție de Dansator, treapta III, la Direcția Artistică de Promovare Cultural-Muzicală și Spectacol Folcloric „Dor Românesc”, Serviciul Coregrafie cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud

Având în vedere prevederile art.19 alin.(2) şi art.20 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere:

SEREȚAN SINEL – Dansator treapta III – Serviciul Coregrafie – ADMIS
Candidații declarați admiși vor susţine proba practică în data de 28.01.2018 – ora 10.00 la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud.

Candidații nemulțumiți pot depune contestație, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor sub sancțiunea decăderii din acest drept, la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, situat în Mun. Bistrița, str. Gen.Grigore Bălan nr.11.

Verificarea candidaților se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii.

Rezultatul selecţiei dosarelor se afişează la afişierul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud de către secretarul comisiei de concurs şi se postează pe site-ul instituţiei www.cjcbn.ro.