ANUNŢ privind rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la  concursul ce se va organiza în data de de 23 sept. 2019 pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere de Șef birou, gradul II, studii superioare la Biroul Promovare cultural-muzicală și spectacol folcloric „Dor Românesc” și a funcțiilor contractuale de execuție de Solist vocal gradul I, S la Biroul Promovare Cultural-muzicală și spectacol folcloric „Dor Românesc”, Referent gradul I, S și Referent treapta I, M la Serviciul Conservare, cercetare, protejarea și promovarea culturii tradiționale, literatură, muzică clasică, teatru, multimedia din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud

Având în vedere prevederile art.19 alin.(2) şi art.20 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere:

1.  Marti Ana-Maria Gabriela – Șef birou gr. II, S – Biroul Promovare cultural-muzicală și spectacol folcloric „Dor Românesc” –  ADMIS

2. Coruți -Matei Oana-Maria – Solist vocal gr. I, S – Biroul Promovare cultural-muzicală și spectacol folcloric „Dor Românesc” – ADMIS
3. Predescu Alina Teodora – Referent gr. I, S – Serviciul Conservare, cercetare, protejarea și promovarea culturii tradiționale, literatură, teatru, multimedia – ADMIS

4. Călini Vladimir Adrian – Referent  gr. I, S – Serviciul Conservare, cercetare, protejarea și promovarea culturii tradiționale, literatură, , teatru, multimedia – RESPINS  – Nu îndeplinește condiția de vechime în muncă în domeniul studiilor

5.  Pepene Ionela Mădălina – Referent tr. I, M – Serviciul Conservare, cercetare, protejarea și promovarea culturii tradiționale, literatură, , teatru, multimedia – ADMIS

Candidații declarați admiși vor susţine proba scrisă sau proba practică în data de 23.09.2019 – ora 10.00 la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud.
Candidații nemulțumiți pot depune contestație, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor sub sancțiunea decăderii din acest drept, la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, situat în Mun. Bistrița, str. Gen.Grigore Bălan nr.11.
* Candidații care au depus la dosar Declarația pe propria răspundere că nu au antecedente penale, au obligația, de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Verificarea candidaților se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii.
Rezultatul selecţiei dosarelor se afişează la afişierul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud de către secretarul comisiei de concurs şi se postează pe site-ul instituţiei www.cjcbn.ro.

Afişat astăzi, 03.09.2019 – ora: 14:00.
Secretar Comisie de concurs: Pușcaș Mariana G.