ANUNŢ privind rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la  concursul ce se va organiza în data de 24 iunie 2019 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de conducere de Șef serviciu, gradul II, studii superioare la Serviciul Pregătire și perfecționare „Școala de arte și meserii”, Șef birou, gradul II, studii superioare la Biroul Proiecție din Cadrul Serviciului Centrul Cultural „Dacia” și a funcției contractuale de execuție de Îngrijitor, studii M/G la Serviciul Centrul Cultural „Dacia” din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud

Având în vedere prevederile art.19 alin.(2) şi art.20 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului
Funcţia Structura din cadrul instituției Rezultatul selecţiei dosarelor Motiv respingere dosarului

1.  Dragonici Ana-Maria – Șef serviciu, gradul II Serviciul  Pregătire și perfecționare „Școala de arte și meserii”  -ADMIS

2. Vrăzmaș Cristian Nicușor – Șef birou, gradul II Biroul Proiecție Serviciul Centrul Cultural „Dacia”  – ADMIS
3. Leșanu- Țabrea Măriuța – Îngrijitor Serviciul Centrul Cultural „Dacia”  – ADMIS

Candidații declarați admiși vor susţine proba scrisă în data de 24.06.2019 – ora 10.00 la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud.
Candidații nemulțumiți pot depune contestație, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor sub sancțiunea decăderii din acest drept, la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, situat în Mun. Bistrița, str. Gen.Grigore Bălan nr.11.
* Candidații care au depus la dosar Declarația pe propria răspundere că nu au antecedente penale, au obligația, de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Verificarea candidaților se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii.
Rezultatul selecţiei dosarelor se afişează la afişierul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud de către secretarul comisiei de concurs şi se postează pe site-ul instituţiei www.cjcbn.ro.

Afişat astăzi, 13.05.2019 – ora: 16:00.