Centrul Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, cu sediul în Bistriţa, str. General Grigore Bălan nr.11, tel. 0263-211023, fax 0263-232571, organizează concurs în data de 24.06.2018 pentru ocuparea funcțiilor contractuale de conducere vacante, pe perioadă nedeterminată, de Șef serviciu, gradul II, studii superioare la Serviciul Pregătire și perfecționare „Școala de arte și meserii”, Șef birou, gradul II, studii superioare la Biroul Proiecție din Cadrul Serviciului Centrul Cultural „Dacia” și a funcției contractuale de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată, de Îngrijitor, studii M/G la Serviciul Centrul Cultural „Dacia”.

Condiţii generale:
Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii, conform art.3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice pentru Șef serviciu, gradul II, studii superioare la Serviciul Pregătire și perfecționare „Școala de arte și meserii”:
-studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul muzical;
-curs de management muzical;
-experiență ca profesor în domeniul studiilor necesare ocupării postului: 9 ani.

Condiții specifice pentru Șef birou, gradul II, studii superioare la Biroul Proiecție din Cadrul Serviciului Centrul Cultural „Dacia”:
-studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul artelor;
-experiență în domeniul studiilor necesare ocupării postului: 6 ani;
-experiență ca operator imagine cu studii superioare: 1 an.

Condiții specifice pentru Îngrijitor, studii M/G la Serviciul Centrul Cultural „Dacia”:
-studii medii sau gimnaziale;
-experiență ca îngrijitor: 3 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv până la data de 12.06.2018, ora 14,00 la secretariatul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, Bistrița, str. General Grigore Bălan nr.11 şi vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
g) curriculum vitae.
Copiile de pe actele solicitate se prezintă legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Etapele concursului:
1. Selecţia dosarelor va avea loc în maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de concurs, iar rezultatele selecţiei se afişează în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului selectării dosarelor.
Contestaţiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului etapei contestate.
2. Probă scrisă, se va desfăşura în data de 24.06.2019, la ora 10,00, iar rezultatele se afişează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
Contestaţiile se pot depune în termen de 2 zile lucrătoare de la data afişării rezultatului etapei contestate.
Se pot prezenta la următoarea probă numai candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba precedentă.
3. Interviul se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probe scrise, la sediul instituției, iar rezultatele se afişează în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
Rezultatele contestaţiilor se afişează imediat după soluţionare, în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora.
Rezultatele finale ale concursului se afişează în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării concursului şi a contestaţiilor dacă este cazul.
Rezultatele fiecărei etape de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor se afişează la sediul instituției din Bistriţa, str. General Grigore Bălan nr. 11 și pe site-ul instituției ,,www.cjcbn.ro”.

BIBLIOGRAFIA
stabilită pentru funcția contractuală de conducere
de Șef serviciu, gradul II, studii superioare la Serviciul Pregătire și perfecționare „Școala de arte și meserii”

1. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr.1/2011 Legea educaţiei naţionale;
4. Ordin nr. 4165/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unităţile de învăţământ preuniversitar şi încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar
5. Ordin nr. 4827/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control, precum şi pentru cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe
6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;
7. Ordinul nr.2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare a așezămintelor culturale;
8. Ordonanţa Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare;
9. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud publicat pe www.cjcbn.ro.

Atribuțiile principale prevăzute în fișa postului pentru funcția contractuală de conducere de Șef serviciu, gradul II, studii superioare la Serviciul Pregătire și perfecționare „Școala de arte și meserii”:

– răspunde de activitatea şcolii;
– ia măsuri de popularizare a cursurilor şcolii;
– întocmeşte şi coordonează realizarea agendei culturale a şcolii, a planului de management precum şi a celorlalte programe de strategie managerială;
– conduce, îndrumă şi controlează procesul instructiv educativ din instituţie;
– asigură realizarea planului de şcolarizare;
– aprobă şi urmăreşte realizarea planificărilor calendaristice conform programelor analitice;
– stabileşte comisiile pentru examenul de admitere, de sfârşit de an şcolar, examen de diplomă;
– ia măsuri pentru realizarea audiţiilor semestriale, producţiilor artistice , examenelor de sfârşit de an şcolar, examenului de diplomă, spectacolelor conform planificării ;
– ia măsuri pentru realizarea planului de venituri;
– răspunde de patrimoniul instituţiei (clădire, obiecte de inventar) ;
– participă la ședințele Consiliului de administrație al CJC BN;
– se implică în conservarea, protejarea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural.

BIBLIOGRAFIA
stabilită pentru funcția contractuală de conducere
de Șef birou, gradul II, studii superioare la Biroul Proiecție din cadrul Serviciului Centrul Cultural „Dacia”

1. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 39 / 2005 privind cinematografia, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Ordinul Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional nr. 2379 / 2006 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordinul Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional Nr. 2335 / 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind consursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de film, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;
7. Ordinul nr.2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare a așezămintelor culturale;
8. Ordonanţa Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare;
9. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud publicat pe www.cjcbn.ro.

Atribuțiile principale prevăzute în fișa postului pentru funcția contractuală de conducere de Șef birou, gradul II, studii superioare la Biroul Proiecție din Cadrul Serviciului Centrul Cultural „Dacia” :

– administrează departamentul de proiecţie;
– întocmește programul/programarea filmelor;
– menține legătura cu furnizorii de filme sau cinematografe;
– întocmește programul operatorilor de imagine (proiecţioniştilor) şi verifică respectarea atribuţiilor de serviciu ;
– rulează/proiectează filmele din intervalul orar 09-16 de luni până vineri;
– asigură rularea filmelor în locul operatorilor de imagine în cazul în care aceștia o solicită din motive întemeiate;
– este responsabil pentru administrarea softului de cinema back-office ;
– actualizează baza de date a filmelor pentru caserii si site-ul instituției (centrulculturaldacia.ro) ;
– trimite rapoartele încasărilor zilnice;
– emite la cerere alte tipuri de rapoarte pe care softul de cinema back-office le deține;
– operează la cerere orice alte operațiuni pe care softul de cinema back-office le permite;
– remediază erorile care apar la proiector, casele de marcat, soft-ul de cinema back-office și site-ul instituției (în măsura cunoștințelor deținute sau prin contactarea firmelor terțe care se ocupa de mentenanta acestora);
– mediază în timpul programului eventuale conflicte sau reclamații din partea clienților;
– răspunde la e-mail-ul de reclamatii al instituției (reclamatii@centrulculturaldacia.ro) ;
– preia/trimite DCP-uri;
– hotărăște și șterge din serverul de proiecție filmele care nu mai rulează;
– participă la ședințele administrative care vizează departamentul de proiecție;
– implementează proiecte noi care să susțină, să dezvolte și să diversifice imaginea și calitatea serviciilor de spectacol pe care Centrul Cultural Dacia le oferă;
– organizează evenimente și festivaluri de film;
– participă la proiecte, ședințe, seminarii și colocvii sau alte evenimente care au ca punct de interes dezvoltarea cinematografelor.

BIBLIOGRAFIA
stabilită pentru funcția contractuală de execuție de Îngrijitor, studii M/G la Serviciul Centrul Cultural „Dacia”

1. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea 319/2006 privind regulile de protectia muncii si PSI;
3. Atributiile principale din fișa postului îngrijitorului de curățenie.

Atribuțiile principale prevăzute în fișa postului pentru funcția contractuală de execuție de Îngrijitor, studii M/G la Serviciul Centrul Cultural „Dacia” :

– asigură curățenia și igiena în spațiul și sălile în care Centrul Cultural Dacia și personalul care deservește instituția își desfășoară activitatea, mai puțin spațiile închiriate din cadrul incintei;
– utilizează corespunzător ustensilele și materialele de curățenie și igienă;
– are obligația de a raporta la schimbul de tură eventuale schimbări de program, evenimente, sau spații care nu au putut fi curățate in timpul turei;
– are obligația de a raporta superiorilor incidentele survenite în timpul programului sau pe care le observă: mobilier deteriorat, lipsa consumabilelor din băi sau a celor folosite la curatenie.

CANDIDAŢII VOR AVEA ÎN VEDERE LA STUDIEREA ACTELOR NORMATIVE DIN BIBLIOGRAFIE INCLUSIV REPUBLICĂRILE, MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ACESTORA !!!

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Secretarul comisiei de concurs Pușcaș Mariana, Inspector resurse umane, Serviciul Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ din cadrul Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, în municipiul Bistrița, str.General Grigore Bălan nr. 11, telefon 0263-211023, fax 0263-232571, e-mail: cjcbistrita@yahoo.com.

MANAGER
Dr. Gavrilă Ţărmure