Formular de înscriere

la cursurile organizate de Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud prin Serviciul Pregătire și perfecționare artistică „Școala de Arte și Meserii”

Taxa de examinare pentru admiterea în anul I de studiu este de 35 lei, o poți achita prin bancă în contul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud (Cod fiscal 4347763) RO26 TREZ 1012 1G33 0500 XXXX deschis la Trezoreria Mun. Bistrița sau la casieria instituției până în data de 31.08.2022. Taxa de examinare trebuie achitată pentru fiecare disciplină pentru care aplicați.

Înscriere în anul 2021-2022
Elevul are vârsta împlinită de 18 ani?
În cazul în care elevul are sub 18 ani formularul trebuie completat de un părinte sau un tutore legal.

Datele de identificare

Datele de identificare

Domiciliul

Date de contact

Alege cursul/disciplina de studiu

Pe calculator apăsați tasta CTRL pentru a selecta mai multe opțiuni.

Copiile actelor de identitate

Mărimea maximă de încărcare: 5MB
Mărimea maximă de încărcare: 5MB
Mărimea maximă de încărcare: 5MB
Acord
Subsemnatul, în calitate de părinte/candidat la admitere pentru programele de studiu organizate de Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud prin Serviciul Pregătire și Perfecționare Artistică „Școala de Arte și Meserii” consimt în mod expres și neechivoc ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate prin orice mijloace, chiar și prin transmiterea legală către terți, în conformitate cu legislația europeană în vigoare Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2002/58/CE, de către instituția publică și de către orice alt organism abilitat să efectueze verificări sau să exercite control asupra activității acesteia. Consimțământul exprimat liber și neechivoc acoperă prelucrările legitime de date operate de Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud în perioada admiterii și ulterior, în perioada studiilor. De asemenea, consimțământul exprimat acoperă inclusiv prelucrările legitime de date operate de Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud ulterior finalizării studiilor, în cazul în care acestea sunt impuse de prevederi legale, se realizează în interes public sau sunt destinate pentru activitățile normate ale autorităților și instituțiilor publice. Înțeleg în totalitate și consimt asupra faptului că prelucrările de date operate de Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud se realizează în toate scopurile prevăzute de Legea nr. 1/2011 sau de legislația subsecventă acesteia, precum și în scopurile care derivă din misiunea instituției sau sunt în strânsă legătură cu această misiune. De asemenea, înțeleg că pot exercita oricând și nerestricționat drepturile ce decurg din aplicarea articolelor 15-22 ale Regulamentului 2016/679/UE, asumând totodată eventualele urmări ale exercitării precizate. Prezenta declarație acoperă prelucrarea oricăror date cu caracter personal, inclusiv acelea cu funcție de identificare, biometrice și cele referitoare la situația școlară. Prezenta declarație acoperă de asemenea, pentru situațiile caracterizate de beneficiul direct al declarantului, prelucrările referitoare la starea de sănătate, originea etnică și confesiunea religioasă.