Centrul Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud, în calitate de autoritate contractantă, realizează un studiu de piață privind ofertele de preț, în vederea achiziționării prin achiziție directă a următoarelor servicii: „Îmbunătățire sistem încălzire și climatizare Centrul Cultural Dacia”, Codul de clasificare CPV: 45331000-6 Lucrări de instalare de echipamente de încălzire, ventilare și de aer condiționat.
În vederea achiziționării de : LUCRĂRI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE SISTEM DE ÎNCĂLZIRE ȘI CLIMATIZARE – Centrul Cultural Dacia, autoritate contractantă lansează urmatoarea solicitare de ofertă de preț pentru serviciile menționate conform anexei atașat.

Valoarea estimată a achiziției este de 411.764,70 lei fără TVA
Durata de prestare estimată: 150 zile
Modalitate de achiziție conform legii: Achiziție directă, (online, prin intermediul catalogului electronic SEAP)
Criteriul de atribuire a contractului : prețul cel mai scăzut.
Termenul de valabilitate a ofertei – minim 10 zile de la data limită de depunere a ofertei.
Prestarea serviciilor se va face în baza comenzii / notificarii emisă în SEAP și contract.
Plata se va face în termen de 30 de zile de la data semnării procesului verbal de punere în funcţiune a instalaţiei.
Operatorul economic va depune oferta în aplicația SEAP și va folosi la rubrica denumirea serviciului: ÎMBUNĂTĂȚIRE SISTEM DE ÎNCĂLZIRE ȘI CLIMATIZARE CENTRUL CULTURAL DACIA, iar la descriere se vor menționa serviciile solicitate, cantitatea și valoarea, conform anexei.
Prețul ofertat va fi prețul total, exprimat în lei, fără TVA și trebuie să se încadreze în valoarea estimată a achiziției.
Oferta de preț va include toate cheltuielile ocazionale de prestarea serviciilor menționate. Se va încheia contract pentru prestarea serviciilor.
Operatorii economici interesați de această achiziție sunt rugați să posteze ofertele în catalogul electronic pus la dispozitie de SEAP până în data de 10.05.2019 ora 10.00.
Oferta trebuie să respecte urmatoarele cerințe:
Propunerea financiară( prețul), să se încadreze în valoarea estimată a achiziției.
Propunerea tehnică să respecte cerințele specificațiilor tehnice minimale, solicitate ( Serviciu* caracteristici*cantitate*preț). Se va prezenta oferta tehnică / financiară în original. Operatorul economic desemnat castigător trebuie să aibă cont deschis la Trezorerie, necesar pentru efectuarea plății. Va fi desemnată oferta câștigătoare, oferta care îndeplinește cerințele solicitate de autoritatea contractantă și care are prețul cel mai scăzut.
În situația în care, ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajării ofertelor.
Se pot solicita orice alte informații cu privire la această achiziție la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud, Bistrița, str. Gen. Grigore Bălan, nr. 11, jud. Bistrița Năsăud, tel. :0263212023; fax 0263/232571, Serviciul Contabilitate, Financiar, Resurse Umane, Achizitii Publice e-mail: cjcbistrita@yahoo.com, persoana de contact Ilieşiu Anca, tel. 0745585166.